ครูแบบไหนที่ใช่ในใจนิสิต

โครงการพัฒนาอาจารย์ สู่ความเป็นอาจารย์มืออาชีพ ประจำปี2564

หัวข้อ : เปิดห้องเรียนออนไลน์
เรื่อง : ครูแบบไหนที่ใช่ในใจนิสิต
15 กรกฎาคม 2564
ดร.รับขวัญ ภูษาแก้ว
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เอกสารประกอบ : ครูแบบไหนที่ใช่ในใจนิสิต 
https://padlet.com/rabkwanp/t5t7av2ni65ygztv
https://padlet.com/rabkwanp/gs0280eoy78dnutl