Blended Learning จากแนวคิดสู่การประยุกต์ใช้

โครงการพัฒนาอาจารย์ สู่ความเป็นอาจารย์มืออาชีพ ประจำปี2564

หัวข้อ : เปิดห้องเรียนออนไลน์
เรื่อง : Blended Learning จากแนวคิดสู่การประยุกต์ใช้
24 สิงหาคม 2564
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. รัฐสภา แก่นแก้ว
ผู้ช่วยผู้อํานวยการศูนย์มีเดียด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

เอกสารประกอบ : เปิดห้องเรียนออนไลน์ Blended Learning จากแนวคิดสู่การประยุกต์ใช้
Padlet : https://padlet.com/rattasapa/Onlinetools_KU