สัมมนาอาจารย์ 13 มิถุนายน 2567

โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2567
เรื่อง FUTURE DESIGN FOR SMART THAI AND GLOBAL CITIZEN

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน


 

เข้าสู่เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ มก.

กำหนดการ

เอกสารประกอบการสัมมนา