รายละเอียดและการเตรียมไฟล์ภาพถ่ายของนิสิต ที่นิสิตต้องอัปโหลดเพื่อเป็นประวัตินิสิต และจัดทำบัตรประจำตัวนิสิตใหม่

รายละเอียดและการเตรียมไฟล์ภาพถ่ายของนิสิต ที่นิสิตต้องอัปโหลดเพื่อเป็นประวัตินิสิต และจัดทำบัตรประจำตัวนิสิตใหม่

รายละเอียดและการเตรียมไฟล์ภาพถ่ายของนิสิต ที่นิสิตต้องอัปโหลดเพื่อเป็นประวัตินิสิต และจัดทำบัตรประจำตัวนิสิตใหม่

(ในวันที่ 1-12 มิถุนายน 2565)