ซิมการ์ดสำหรับอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนการสอนและการสอบ

แบบสำรวจความต้องการสนับสนุนซิมการ์ดสำหรับอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนการสอนและการสอบ ภาคปลาย ปีการศึกษา  2563  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ของส่วนกลางและวิทยาเขต

ให้นิสิตกรอกแบบฟอร์มด้วยตนเองเท่านั้นที่นี่