ประกาศ มก. เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการสอบของนิสิต และการปฏิบัติงานของบุคลากร มก.