โครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 14 (พ.ศ. 2562)
ประกาศ: ใหม่: ประกาศผลการเรียนรุ่นที่ 14/2 แล้ว รายละเอียด สำหรับผู้ที่จะใช้ผลการเรียนยื่นใน TCAS รอบที่ 1/2563 โครงการเรียนล่วงหน้า ขณะนี้ผลการเรียนเข้าสู่ระบบแล้ว โดยระบบจะเลือกผลการสอบที่ดีที่สุดให้โดยอัตโนมัติ  ·  คณะสัตวแพทยศาสตร์ ขอปรับเกณฑ์ผลการเรียนขั้นต่ำที่สามารถเลือกคณะสัตวแพทยศาสตร์ได้ รายละเอียด  ·  KU-TCAS รอบที่ 1/2563 โครงการเรียนล่วงหน้าฯ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 18:00 น. รายละเอียด  ·  ผู้สมัครระบบ KU-TCAS ที่ใส่อีเมลผิด ทำให้ไม่ได้รับอีเมลยืนยันตัวตน ต้องการเปลี่ยนอีเมลสามารถแจ้งได้ที่อีเมล admission@ku.ac.th โดยแจ้งชื่อ-นามสกุล รหัสประจำตัวประชาชน และอีเมลใหม่ให้ครบถ้วน หรือสามารถติดต่อ ฝ่ายรับสมัครและพัฒนาการรับเข้าศึกษา สำนักบริหารการศึกษา ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2118 0100 ต่อ 8046-51 หรือ 0 2942 8200 ต่อ 618046-51  ·  ติดตามข่าวสารการเปิดการเรียนการสอน รุ่นที่ 15 (ประจำปี พ.ศ. 2563) ได้ที่นี่ เร็ว ๆ นี้ (ไม่เกิน 1 กุมภาพันธ์ 2563)

ปฏิทินการศึกษาและการดำเนินงาน
โครงการเรียนล่วงหน้าออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 14 (ปี พ.ศ. 2562)
ขั้นตอนโครงการ รุ่นที่ 14/1 รุ่นที่ 14/2
สมัครเรียนและสอบวัดผลการเรียนช่วงราคาพิเศษ (3,500 บาท/รายวิชา) 11 – 30 กรกฏาคม 2562 3 – 15 ตุลาคม 2562
สมัครเรียนและสอบวัดผลการเรียน (4,500 บาท/รายวิชา) 1 กรกฏาคม – 15 สิงหาคม 2562 16 – 23 ตุลาคม 2562
สมัครเรียนโดยไม่สอบวัดผลการเรียน (500 บาท/รายวิชา) 1 กรกฏาคม – 15 สิงหาคม 2562 สมัครได้ทุกเวลา 
ยืนยันการเข้าสอบและเลือกวิทยาเขตในการเข้าสอบกลางภาค 9 – 16 สิงหาคม 2562 ไม่ต้องยืนยัน
** วันสอบกลางภาค ** เสาร์ 30 กันยายน – อาทิตย์ 1  ตุลาคม 2562 เสาร์ 26 – อาทิตย์ 27 ตุลาคม 2562
คณิตศาสตร์ / เคมี วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2562
เวลา 9:00-12:00 น. / 13:00-16:00 น.
วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562
เวลา 9:00-12:00 น. / 13:00-16:00 น.
ชีววิทยา / ฟิสิกส์ วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2562
เวลา 9:00-11:00 น. / 12:00-14:00 น.
วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562
เวลา 9:00-11:00 น. / 12:00-14:00 น.
ประกาศคะแนนสอบกลางภาค 30 กันยายน 2562 14 พฤศจิกายน 2562
ยืนยันเข้าสอบและเลือกวิทยาเขตสอบปลายภาค 1-10 ตุลาคม 2562 ไม่ต้องยืนยัน
** วันสอบไล่ ** เสาร์ 2 – อาทิตย์ 3 พฤศจิกายน 2562
เสาร์ 23 – อาทิตย์ 24 พฤศจิกายน 2562
คณิตศาสตร์ / เคมี วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562
เวลา 9:00-12:00 น. / 13:00-16:00 น.
วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562
เวลา 9:00-12:00 น. / 13:00-16:00 น.
ชีววิทยา / ฟิสิกส์ วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562
เวลา 9:00-11:00 น. / 12:00-14:00 น.
วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562
เวลา 9:00-11:00 น. / 12:00-14:00 น.
ประกาศผลการสอบ (เกรด) วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 10 ธันวาคม 2562
การรับสมัคร TCAS รอบที่ 1/2563 โครงการเรียนล่วงหน้าฯ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 09:00 – 16 ธันวาคม 2562 เวลา 18:00 น.

หมายเหตุ

➤ ค่าใช้จ่ายที่ชำระเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนและการสอบเท่านั้น ไม่ได้ครอบคลุมการใช้สิทธิอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเมื่อสมัครและชำระค่าลงทะเบียนรายวิชาแล้ว โครงการฯ จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

➤ ผู้เรียนรุ่นที่ 14/1 สามารถสมัครเรียนและสอบ ในรุ่นที่ 14/2 ได้ และสามารถเลือกระดับผลคะแนนที่ดีทีสุดเพื่อยื่นสมัครใน TCAS รอบที่ 1/2563 ได้

ข้อกำหนดและแนวปฎิบัติการเข้าสอบ 

เอกสารประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการเรียนล่วงหน้าออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 14 และหลักเกณฑ์ผลการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายขั้นต่ำเพื่อที่จะเป็นผู้มีสิทธิ์ในการยื่นผลการเรียนฯ ผ่านช่องทางการรับเข้าศึกษาผ่านระบบ TCAS รอบที่ 1/2563 ของโครงการฯ  (เกณฑ์การรับเข้าฯ มีการเปลี่ยนแปลง โปรดดูลิงก์ด้านล่าง)

ประกาศ กำหนดการรับเข้าศึกษาผ่านระบบ TCAS รอบที่ 1/2563 โครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

NEW: ประกาศแก้ไขเกณฑ์การรับเข้าศึกษาของคณะสัตวแพทยศาสตร์ (4 ธันวาคม 2562) 

(อัพเดทเมื่อ 4 ธันวาคม 2562)

 สมัครเรียน / เข้าสู่ระบบการเรียนที่เว็บ https://kulearn.online

1. คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน

1.1 ผู้ที่ต้องการความรู้

                 – นักเรียน นิสิต และบุคคลทั่วไปสามารถเรียนและสอบวัดผลได้

1.2 ผู้ที่ต้องการเข้าเป็นนิสิตใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปีการศึกษา 2563

                 – นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีคะแนนเรียนเฉลี่ย 4 ภาคการศึกษาของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ในหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า 2.75 และได้ผลการเรียน(เกรด)ตามเงื่อนที่คณะที่ต้องการเข้าศึกษากำหนด

 

 

 

2. สิทธิที่จะได้รับ

สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6

1. นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการเรียนล่วงหน้าแบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สามารถใช้ผลการสอบวิชาที่เรียนล่วงหน้าในการสมัครเข้าศึกษาต่อในคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ในปีการศึกษา 2563  ได้โดยตรงโดยแต่ละคณะกำหนดเกณฑ์คัดเลือก (เฉพาะปีการศึกษาที่ระบุ) ดังแสดงในตาราง

2. นักเรียนที่เรียนโครงการเรียนล่วงหน้า   แบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะสามารถยื่นคำร้องในปีแรกเพื่อขอใช้ผลการเรียนเทียบโอนหน่วยกิต หากได้ผลการเรียนไม่ต่ำกว่า C

3. นักเรียนที่ไม่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยตรงจากโครงการนี้ หากได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปีการศึกษา 2563 โดยวิธีอื่น ๆ ก็สามารถขอใช้ผลการเรียนจากโครงการเรียนล่วงหน้าเทียบโอนหน่วยกิตได้เช่นกันหากผลการเรียนไม่ต่ำกว่า C

4. นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยตรงจากโครงการนี้มีโอกาสได้รับทุนการศึกษาจากโครงการฯและจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำหรับนักเรียน นิสิต     และบุคคลทั่วไป

1. นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการเรียนล่วงหน้าแบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ที่สมัครสอบวัดผลจะได้รับหนังสือรับรองผลการเรียนแต่ละรายวิชา

2. ผลการเรียนจะถูกเก็บรักษาเพื่อประโยชน์ในการเทียบโอนเมื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สนับสนุนให้นิสิตได้มีโอกาสในการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) โดยมีการจัดสรรทุนการศึกษาทั้งในส่วนของคณะวิชาและบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งการมอบทุนการศึกษาเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของแต่ละคณะวิชาและบัณฑิตวิทยาลัย

เกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษาของคณะต่างๆ

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 เพื่อเข้าศึกษาในสังกัดคณะในปีการศึกษา 2563  โปรดศึกษารายละเอียดของเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษาของคณะต่าง ๆ โดยละเอียด  ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ดังกล่าวที่จะได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ด้วยผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.50  และจะต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีคะแนนเรียนเฉลี่ย 4 ภาคการศึกษาของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในหมวดวิชาวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ (รวมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า 2.75

และหากตรวจสอบพบว่าผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สำเร็จการศึกษาตามที่กำหนด หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะถือว่าการมีสิทธิ์เข้าศึกษานั้นเป็นโมฆะ  และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครและเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาในทุกกรณี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ clearing-house  ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องดำเนินการแจ้งการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย/สถาบัน/กลุ่มสถาบันที่ตนได้รับการคัดเลือกเพียง 1 แห่งเท่านั้น ตามวัน เวลาและขั้นตอนที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กำหนด  หากไม่ดำเนินการใด ๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย  สำหรับผู้ที่ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบ clearing-house แล้ว ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จะดำเนินการนำรายชื่อไปตัดสิทธิ์ในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในรอบต่อไป  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาดำเนินการยกเลิกรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ดังกล่าว

กรณีที่มีผู้ผ่านเกณฑ์มากกว่าจำนวนรับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะพิจารณาคัดเลือกตามลำดับคะแนนของผลการเรียนผู้ที่มีผลการเรียนสูงกว่าจะได้รับการคัดเลือกก่อน  ทั้งนี้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะวิชาที่จะรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ

เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้สิทธิ์รับเข้าศึกษาในแต่ละคณะวิชา เฉพาะนักเรียนที่เข้าศึกษาในรุ่นที่ 14  ผู้เข้าเรียนไม่สามารถขอใช้สิทธิ์นี้ในปีการศึกษาอื่น ๆ  ใช้ได้เฉพาะปีการศึกษา 2563 เท่านั้น และไม่ครอบคลุมถึงรุ่นที่เคยรับเข้าศึกษาก่อนหน้านี้

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

เอกสารและข้อมูลติดต่อที่เกี่ยวข้อง

แบบคำร้องทั่วไป โครงการเรียนล่วงหน้า

➤ ติดต่อ-สอบถามโครงการ

ผู้ประสานงานโครงการฯ โทรศัพท์ : 0 2118 0117 หรือ 0 2118 0100 ต่อ 8060 หรือ 0 2942 8200 ต่อ 618060

ปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรมและระบบสารสนเทศ โทรศัพท์ 0 2118 0100 ต่อ 8059-60 หรือ 0 2942 8200 ต่อ 618059-60

เกี่ยวกับ TCAS รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 โครงการเรียนล่วงหน้าฯ โทรศัพท์ 0 2118 0100 ต่อ 8046-51 หรือ 0 2942 8200 ต่อ 618046-51