VDO โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

VDO โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
การบรรยายพิเศษ “แนวทางการบูรณาการ การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปยุคใหม่”
วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 9.00-13.30 น.
ณ ห้อง ประชุม 306 ชั้น 3 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เอกสารประกอบการ บรรยายพิเศษ  “แนวทางการบูรณาการการจัดการเรียรการสอนวิชาศึกษาทั่วไปยุคใหม่” โดย ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์

การอภิปราย “การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป 4 สถาบัน”

1) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

2) มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

3) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

4) มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร