การประชุมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายชื่อผูเข้าร่วม

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมวิพากษ์การปรับโครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและมาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

รุ่นที่ 1  

รุ่นที่ 1  

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฎิบัติการ

ตัวอย่างการประเมินผล

รูปแแบบการสอน
แบบปรับปรุงรายวิชาที่จะบรรจุลงเล่มคู่มือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2564
ตัวอย่างการเขียนแบบปรับปรุงรายวิชา ตามแบบ วช.มก. 1-2
ตัวอย่าง วิชาที่1
ตัวอย่าง วิชาที่2

VDO

ประชุมวิพากษ์การปรับโครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและมาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป