การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเปิดรายวิชาใหม่สำหรับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2567

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเปิดรายวิชาใหม่สำหรับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2567

เทปบันทึก วันที่ 24 มกราคม 2567

ความสำคัญ ปรัชญาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มก.

โดย รศ.ดร.มนัสนันท์ หัตถศักดิ์

ทิศทางการพัฒนารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

โดย ดร.ปิยวัตน์ ดิลกสัมพันธ์

การจัดการเรียนการสอนเพื่อมุ้งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (CLOs/LLOs)

โดย รศ.ชัชรี แก้วสุรลิขิต

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมวันที่ 24 มกราคม 2567

This is a text block. Click the edit button to change this text.

ภาพกิจกรรมวันที่ 26 มกราคม 2567

This is a text block. Click the edit button to change this text.

กำหนดการ