ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

21 ก.พ. 65 การเทียบผลคะแนนสอบวัดมาตรฐานทักษะทางภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10 พ.ย. 64 การลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564
30 ก.ย. 64 แนวปฏิบัติในการเรียนการสอบออนไลน์ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   [th] : [en]
30 ก.ย. 64 แนวปฏิบัติในการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
29 ก.ย. 64 เลื่อนการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
25 ส.ค. 64 ขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนและสอบออนไลน์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564
27 ก.ค. 64 การลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)

การขอออกบัตรประจำตัวนิสิตใหม่ หมดเขตวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ประกาศเกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาต่างประเทศ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน