ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

8 ก.ค. 65 หยุดเรียน
5 ก.ค. 65 กำหนดวันพีธีพระราชาทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564
21 ก.พ. 65 การเทียบผลคะแนนสอบวัดมาตรฐานทักษะทางภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10 พ.ย. 64 การลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564
30 ก.ย. 64 แนวปฏิบัติในการเรียนการสอบออนไลน์ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   [th] : [en]
30 ก.ย. 64 แนวปฏิบัติในการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
29 ก.ย. 64 เลื่อนการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
25 ส.ค. 64 ขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนและสอบออนไลน์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564
27 ก.ค. 64 การลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)
19 เม.ย. 64 ประกาศเกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาต่างประเทศ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน