ตัวอย่างไฟล์รูปเพื่อทำบัตรนิสิตใหม่

รายละเอียดและการเตรียมไฟล์ภาพถ่ายที่นิสิตต้อง Upload

เพื่อทำบัตรประจำตัวนิสิตใหม่

(ในวันที่ 26-28 มิถุนายน 2562)

อ่านรายละเอียดเอกสารที่ใช้ในวันมอบตัวนิสิตใหม่ได้…ที่นี่