A Mode Exam: ข้อกำหนดในการสอบออนไลน์แบบสองกล้อง (Advanced Mode)

ข้อกำหนดและข้อปฎิบัติของการสอบออนไลน์แบบใช้กล้องสองตัว (A Mode Exam)

*รูปแบบการสอบออนไลน์หลายประเภท ตั้งแต่ไม่ตั้งกล้องจนถึง ใช้กล้อง 2 ตัว หรือกล้อง 360 องศา

**ข้อมูลในหน้านี้ไม่ได้เป็นกฎของมหาวิทยาลัยแต่เป็นแนวปฎิบัติ ในการสอบแบบต่าง ๆ เพื่อให้หน่วยงานในและภายนอกได้ทราบว่าวิธีการสอบออนไลน์มีแบบใดบ้าง จะต้องมีการเตรียมการสำหรับผู้จัดสอบ และผู้เข้าสอบอย่างไร  เพื่อที่จะได้นำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับการสอบแต่ละประเภท

*** สำหรับแนวปฏิบัติการสอบออนไลน์แบบกล้องเดียว ให้ดูที่นี่ **

การสอบออนไลน์แบบใช้ 2 อุปกรณ์และใช้ 2  กล้อง

การสอบออนไลน์ในรูปแบบที่ผู้สอบ  สอบจากบ้าน ที่พัก หอพัก  และรายวิชานั้นหรือ หน่วยงานหรือกรรมการคุมสอบจะดำเนินการคุมสอบแบบออนไลน์   ผู้เข้าสอบจะต้องมีการถ่ายทอดสดตนเองระหว่างสอบ โดยใช้กล้องถ่ายทอดสดจำนวน 2 กล้อง  ซึ่งกรรมกรรมการคุมสอบจะต้องเห็นภาพผู้เข้าสอบทั้งกล้องหน้าเครื่องคอมพิวเตอร์ และกล้องหลัง (ถ่ายทอดสดสถานที่สอบ) พร้อม ๆ กัน

1. การเตรียมความพร้อมของผู้เข้าสอบ

1.1 ด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ผู้เข้าสอบจะต้องมีอุปกรณ์ดังต่อไปนี้

1.1.1 โทรศัพท์มือถือ พร้อมติดตั้งโปรแกรม Zoom Cloud Meeting เพื่อการถ่ายทอดสด โดยตั้งในตำแหน่งที่ให้ได้ภาพของตนเองจากกล้องหน้า ขณะนั่งทำข้อสอบดังภาพตัวอย่าง  ซึ่งจะเรียกว่า “กล้องด้านข้าง”  โดยการตั้งกล้องจะอยู่สูงจากศีรษะ 1 ฟุต เยื้องไปทางด้านซ้ายมือหรือขวามือ สามารถมองเห็นหน้าจอคอมพิวเตอร์  ซึ่งอุปกรณ์นี้จะต้องเสียบสายชาร์จตลอดการสอบ (การถ่ายทอดสดด้วยกล้อง  จะใช้พลังงานสูงมาก แบตเตอรี่จะหมดเร็วกว่าปกติ )

1.1.2 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หรือ Laptop  เพื่อใช้ในการทำข้อสอบ  โดยอุปกรณ์นี้จะต้องมีกล้องหน้าหรือมีเว็บแคมด้วย   ซึ่งจะเรียกว่า “กล้องหน้า”  ระบบการสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าทำการสอบ ถ้าระบบไม่สามารถเข้าถึงการทำงานของกล้องหน้าได้  สำหรับการใช้  iPad (iOS 14 ขึ้นไป)  ปิดโปรแกรมที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร เช่น Line Facebook หรืออื่น ๆ ทั้งหมด มีเฉพาะหน้าต่างของข้อสอบเท่านั้น

1.2 การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต  อุปกรณ์ทั้งสองจะต้องมีความเสถียรและมีสัญญาณที่ดี โดยความเร็วที่แนะนำไม่ควรต่ำกว่า   8Mbps   และผู้เข้าสอบสามารถระบุผู้ให้บริการเครือข่ายได้ว่า อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้เข้าระบบสอบพร้อมกล้องหน้า  และอุปกรณ์มือถือที่ใช้ถ่ายทอดสด เชื่อมต่อกับเครือข่ายของผู้ให้บริการรายใด ซึ่งการเชื่อมต่ออุปกรณ์ทั้งสองอาจจะเป็นผู้ให้บริการคนละเครือข่ายกันก็ได้

1.3  สถานที่ที่นั่งสอบและสภาพแวดล้อม โดยด้านหน้าของผู้เข้าสอบจะต้องเป็นผนังทึบ หรือม่านทึบ ไม่มีกระจกใด ๆ อยู่ด้านหน้า ไม่มีบุคคลอื่นในห้องสอบ และจะต้องไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอก กรรมการ คุมสอบจะต้องไม่ได้ยินเสียงอื่นใด เช่น เสียงพูดคุย สนทนา หรือเสียงอื่น ๆ อันเป็นเหตุให้กรรมการคุมสอบอาจพิจารณาว่าเป็นเสียงของการให้อาณัติสัญญาณ

1.4  อุปกรณ์ที่วางบนโต้ะ ให้ไปเป็นตามข้อกำหนดของกรรมการคุมสอบที่จะอนุญาตให้มีเท่านั้น ห้ามมีอุปกรณ์อื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนด

1.5 การแต่งกาย แต่งกายสุภาพ หรือตามข้อกำหนดของผู้จัดสอบ ให้สวมเสื้อผ้าให้มิดชิด เนื่องจากภาพจากกล้องหน้าจะเห็นการแต่งกายของผู้เข้าสอบอย่างชัดเจน ห้ามสวมใส่นาฬิกา (ระบบสอบจะแสดงเวลานับถอยหลังเมื่อเริ่มการสอบ)และเครื่องประดับทุกชนิด ห้ามใส่หูฟังทุกชนิต ห้ามไว้ผมปกปิดใบหู ห้ามพกอุปกรณ์สื่อสารใด ๆ และให้ฟังคำสั่งจากกรรมการคุมสอบด้วยเสียงที่มาจากอุปกรณ์ที่ถ่ายทอดสดเท่านั้น

1.6 หลักฐานที่ใช้แสดงตัวตนในการสอบ บัตรนิสิต บัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารอื่น ๆ ที่เป็นไปตามประกาศของวิชาหรือหน่วยงานที่จัดสอบ

1.7 ผู้เข้าสอบจะต้องยินยอมให้ระบบทำการบันทึกภาพและเสียงของผู้เข้าสอบ ในวันซ้อมสอบและวันสอบจริง เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการสอบ

1.8. ผู้เข้าสอบจะต้องไม่ใส่หูฟังใด ๆ ในการสอบและจะต้องรวบผมให้เห็นใบหูทั้งสองข้าง

1.9  การบันทึกภาพนิ่ง แคปเจอร์ภาพหน้าจอ ภาพวีดิโอ  ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของข้อสอบไม่อนุญาตให้กระทำโดยเด็ดขาดและทางวิชาหรือหน่วยงานจะถือว่าท่านละเมิดกฏและมีความผิดร้ายแรง

2. การซ้อมสอบ

เพื่อให้ผู้เข้าสอบมีความคุ้นเคยและเข้าใจกระบวนการสอบแบบออนไลน์ กรรมการคุมสอบจะนัดหมายวันและเวลาเพื่อให้ผู้เข้าสอบเข้าระบบการสอบก่อนวันสอบจริง จำนวน 1 ครั้ง เพื่อให้ผู้เข้าสอบเตรียมความพร้อมในทุก ๆ ด้าน ตามที่กำหนดไว้ข้างต้น เหมือนวันสอบจริงทุกประการ เมื่อกรรมการคุมสอบอนุญาตให้ผ่านการซ้อมการสอบเป็นรายบุคคลแล้ว ในวันสอบจริงผู้เข้าสอบจะต้องดำเนินการทุกอย่างให้เหมือนเดิมเช่นเดียวกับวันซ้อมการสอบ (หรือปรับแก้ไขให้เป็นไปตามที่กรรมการคุมสอบกำหนด) ในการซ้อมการสอบจะใช้เวลาประมาณ 30 นาที – 2 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับความพร้อมของผู้เข้าสอบ

ทั้งนี้โปรดติดตามประกาศของวิชาหรือหน่วยงานที่จะจัดสอบ  และอาจจะไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่เข้าซ้อมสอบเข้าสอบในวันสอบจริง

3. วันสอบจริง

3.1 ผู้เข้าสอบเข้าระบบก่อนเวลาสอบ 20 นาที เพื่อให้กรรมการตรวจสอบความพร้อมอีกครั้ง
3.2 ระหว่างการสอบ ห้ามลุกออกจากที่นั่งสอบ จนกว่ากรรมการคุมสอบจะอนุญาต
3.3 กรณี มีปัญหาในระหว่างการสอบขอให้ยกมือที่หน้ากล้องถ่ายทอดสด รอกรรมการคุมสอบเรียกชื่อก่อนแจ้งปัญหาการสอบ
3.4 ห้ามใช้งานโปรแกรมอื่นใด หรือสลับไปใช้โปรแกรมอื่น ๆ นอกเหนือจากระบบการสอบ และเน้นย้ำให้ปิด
โปรแกรมสื่อสารต่าง ๆ เช่น Line Facebook ก่อนการสอบ หากมีข้อความอื่นใดแจ้งเตือนหรือส่งเข้า
ไปปรากฎที่หน้าจอ กรรมการคุมสอบอาจจะพิจารณาเป็นการส่อเจตนาทุจริต

4. การเข้าระบบสอบ KULAM ในวันซ้อมสอบและวันจริง

4.1 ระบบสอบ KULAM  อยู่ที่เว็บไซต์  exam.ku.th
4.2 การ Login ให้กดที่ปุ่มสีน้ำเงิน Sign-In Google  โดยใช้ account @ku.th
(หรือหากเป็นการสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน ฯ ของหน่วยงานอื่น ๆ ให้ใช้ @gmail.com ตามที่ได้ลงทะเบียนสอบไว้กับหน่วยงานนั้น ๆ)
4.3  เพื่อไม่ให้ท่านเสียเวลาในการเข้าสอบ  ให้ศึกษาการใช้งาน KULAM ในคู่มือนี้ ก่อนการเข้าซ้อบสอบ