KU OpenHouse 2018

งานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาครั้งที่ 23
โครงการ “เลือกแนวทาง…วางอนาคต” ที่ม.เกษตรศาสตร์

วันที่ 15 – 16 พฤศจิกายน 2561
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์