KU OpenHouse 2017

งานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาครั้งที่ 22
โครงการ “เลือกแนวทาง…วางอนาคต” ที่ม.เกษตรศาสตร์

วันที่ 11 – 12 มกราคม 2561
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ข้อมูลโครงการ
หนังสือเชิญมหาวิทยาลัย
หนังสือเชิญโรงเรียน

 

 

กำหนดการจัดงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22
โครงการ “เลือกแนวทาง…วางอนาคต” ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่ 11-12 มกราคม พ.ศ. 2561
ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

วันพฤหัสบดีที่  11  มกราคม  พ.ศ.2561

เวลา  08.00 – 08.30 น. กิจกรรมการแสดงของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บนเวทีก่อนพิธีเปิด
เวลา  08.30 – 09.30 น. พิธีเปิดงาน
– กล่าวรายงาน  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ลดาวัลย์  พวงจิตร 
                          รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  และประธานดำเนินงาน
                          โครงการ “เลือกแนวทาง…วางอนาคต” ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
– กล่าวเปิดงาน  โดย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(และเรียนเชิญผู้แทนสถาบันอุดมศึกษารับมอบของที่ระลึกบนเวที)
เวลา  09.30 – 10.30 น. การบรรยาย  เรื่องระบบการคัดเลือกรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาผ่านระบบใหม่
                      TCAS
โดย    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์อินทร์  รักอริยะธรรม

          ประธานคณะอนุกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
          สถาบันอุดมศึกษา
เวลา  10.30 – 11.00 น. KU 4.0 Smart University Smart Life
เวลา  11.00 – 11.30 น.
เวลา  11.30 – 15.00 น.
กิจกรรมการแสดงจากวิทยาเขต และคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กิจกรรมการแสดงบนเวทีของสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ที่เข้าร่วมงาน

วันศุกร์ที่ 12  มกราคม  พ.ศ.2561

เวลา 08.30 – 09.00 น. KU 4.0 Smart University Smart Life
เวลา 09.00 – 10.00 น. กิจกรรมการแสดงบนเวทีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เวลา 10.00 – 15.00  น. กิจกรรมการแสดงบนเวทีของสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ที่เข้าร่วมงาน