KU OpenHouse 2019

KU OpenHouse 2019

งานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาครั้งที่ 24
โครงการ “เลือกแนวทาง…วางอนาคต” ที่ม.เกษตรศาสตร์

วันที่ 28 – 30 พฤศจิกายน 62
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์