ข้อมูลนิสิตใหม่

กิจกรรมสำหรับนิสิตใหม่ มก. ปีการศึกษา 25xx

กิจกรรมที่ วันเวลา นิสิต กิจกรรม เว็บ / สถานที่
1
กรอกประวัติ
1 – 12 มิ.ย. บางเขน โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี และวิทยาลัยการชลประทาน –  กรอกประวัติ (วิธีการกรอกให้ดูที่นี่)
– เอกสารที่ต้องเตรียมก่อนการกรอก (ดูรายละเอียดที่นี่)
– ใบยินยอมและมอบข้อมูล สบศ.2 (ดาวน์โหลดที่นี่)
– ภาพถ่ายให้ใช้ภาพถ่ายที่ตรงกับข้อกำหนดเท่านั้น (ดูรายละเอียดที่นี่)
บันทึกระเบียนประวัตินิสิตใหม่
2
การชำระเงิน
6 – 13 มิ.ย. บางเขน โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี และวิทยาลัยการชลประทาน – ขั้นตอนการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 (ดูรายละเอียดที่นี่)

– ขั้นตอนการขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 (ดูรายละเอียดที่นี่)

ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

ผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา

3
การเตรียมการสำหรับการทำบัตรประจำตัวนิสิต
1 – 30 มิ.ย. ทุกวิทยาเขต –  ให้เปิดบัญชีออมทรัพย์ของ SCB (ถ้าจะใช้บัญชีที่มีอยู่แล้วก็ได้หรือจะเปิดใหม่เลยก็ได้)

– ถ้าเปิดบัญชีแบบมีเงินฝากขั้นต่ำ  500 บาท ให้ดำเนินการที่สาขาได้เลย

– ถ้าเปิดบัญชีแบบไม่ต้องฝากเงิน (0 บาท) ให้พิมพ์เอกสารนี้ ไปยื่นที่สาขาพร้อมกับหลักฐานการเปิดบัญชีอื่น ๆ

4. 1 – 30 มิ.ย. ทุกวิทยาเขต –  ติดตั้ง App SCB EASY และดำเนินการผูกบัญชีที่เปิดมา (หรือที่มีอยู่แล้ว) เข้ากับ App รายละเอียดดูที่นี่
5 22 – 31 ก.ค. ทุกวิทยาเขต – ขอออกบัตรประจำตัวนิสิต ผ่าน App SCB EASY รายละเอียดดูที่นี่
6
การลงทะเบียนเรียน
จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง ทุกวิทยาเขต วิธิการลงทะเบียนของนิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 (ดูรายละเอียดได้ที่นี่)
7
การรับบัตร
ภายใน 10 วัน ทุกวิทยาเขต – รอรับบัตรประจำตัวนิสิต ส่งไปตามที่อยู่ที่ให้ไว้กับธนาคาร
(นับจากวันขอบัตร) – ขอเปิดใช้บัตรประจำตัวนิสิต และตั้งรหัสบัตรประจำตัวนิสิต ด้วยตนเอง

แบบฟอร์มใบสัญญา สบศ.2 (สำหรับนิสิตไทย)
แบบฟอร์มใบสัญญา สบศ.2 (สำหรับนิสิตต่างชาติ)
ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตใหม่ (รหัส 66)
การขอมีบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี Account Nontri (อีเมล)
บัตรประจำตัวนิสิตใหม่ / App NisitKU
การขึ้นบัญชีทหาร