วิธีการทำบัตรใหม่

› กำหนดการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ฯ วิทยาเขตบางเขน
นิสิตทุกชั้นปี วันนี้ถึง – 28 กุมภาพันธ์ 2561

› กำหนดการถ่ายรูปและจัดทำบัตรฯ วิทยาเขตบางเขน
วันที่ 22-26 มีนาคม 2561
ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  • กรณีที่มีสาขาของธนาคารฯ ในมหาวิทยาลัย สามารถรอออกบัตรได้ทันที หรือ
  • กรณีที่ไม่มีสาขาในมหาวิทยาลัย นิสิตจะต้องกรอกแบบคำขอมีบัตร แล้วส่งเอกสารไปผลิตบัตรที่สำนักงานใหญ่

วิธิปฎิบัติเมื่อบัตรหาย

แจ้ง”บัตรหาย” ที่ จุดบริการนิสิต(One Stop Service) สำนักทะเบียนและประมวลผล

เพื่อขอเอกสารส่งตัวเพื่อทำบัตรใหม่ โดยสามารถไปขอทำบัตรใหม่ได้ที่สาขาที่ธนาคารกำหนด

สายด่วน

  • ศูนย์รวมใจ มก. (24 ชม)  0-2579-5526   (สำหรับโทรภายใน 1597, 1260, 1460)
  • หน่วยรักษาความปลอดภัย (กองกิจการนิสิต  – ตลอด 24 ชม.) 0-2942-8200  ต่อ 1926
  • งานรักษาความปลอดภัย  (กองยานพาหนะ)  0-2579-8119  (สำหรับโทรภายใน  1445-6)
  • สถานพยาบาล มก. 0-2579-0030  ต่อ 111  (สำหรับโทรภายใน  1278 หรือ 1281 ถึง 2)Save เป็นภาพเก็บไว้ในโทรศัพท์