บัตรประจำตัวนิสิต App. NisitKU :

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน NisitKU ได้ที่ :: NisitKU Mobile App ระบบสารสนเทศสำหรับนิสิต KU


กรณีไม่มีรูปภาพใน App. NisitKU ให้ดำเนินการดังนี้ :

นิสิตที่ Login เข้าแอป ฯ ก่อนวันที่ 8 สิงหาคม 2566 หากรูปภาพประจำตัวนิสิต ไม่ปรากฎบน Digital ID Card ให้นิสิตดำเนินการ Logout ออกจากระบบ แล้ว Login เข้าแอป ฯ ใหม่อีกครั้งหนึ่ง
หากดำเนินการแล้วยังไม่ปรากฏรูปภาพประจำตัวนิสิต ให้ดำเนินการดังนี้
1.  ส่งรูปภาพประจำตัวนิสิตมาที่อีเมล  naweeya.l@ku.th  พร้อมรายละเอียด  1. รหัสประจำตัวนิสิต  2. ชื่อ- นามสกุล  3. คณะ  4. เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
2.  รอเจ้าหน้าที่ดำเนินการเพื่อนำข้อมูลเข้าสู่ระบบในสัปดาห์ถัดไป

วิธิปฎิบัติเมื่อบัตรหาย/หมดอายุ

แจ้ง “บัตรประจำตัวนิสิตสูญหาย/หมดอายุ” ที่ ศูนย์บริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Student Services Center) สำนักบริหารการศึกษา (อาคารระพีสาคริก) โดยมีขั้นตอน ดังนี้

  1. แจ้งขอเอกสารเพื่อขอทำบัตรใหม่ กรณีบัตรสูญหาย/หมดอายุ
  2. นำเอกสารขอทำบัตรใหม่ ยื่นที่ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน (ชั้น 1 อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1)

ขอใบแทนบัตรประจำตัวนิสิต สำหรับเข้าสอบ

การขอใบแทนบัตรประจำตัวนิสิต สำหรับเข้าสอบ

  1.  แจ้งขอใบแทนบัตรประจำตัวนิสิต สำหรับเข้าสอบ ที่ ศูนย์บริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ สำนักบริหารการศึกษา ชั้น 1 อาคารระพีสาคริก
  2.  ค่าธรรมเนียมใบแทนบัตรประจำตัวนิสิต  20  บาท
  3.  ใบแทนบัตรประจำตัวนิสิต จะต้องขอในวันที่มีการสอบเท่านั้น  และมีอายุ  1  วัน

หมายเหตุ  กรณีนิสิตยังไม่เคยส่งรูปประจำตัวนิสิตเพื่อเข้าระบบของมหาวิทยาลัยให้นำบัตรที่มีรูปถ่ายที่หน่วยงานราชการออกให้มาด้วย[ บันทึกข้อความ  เรื่อง ขออนุมัติหลักการการยืนยันตัวตนในการเข้าสอบ ]

Digital Id Card