มีเกณฑ์การพิจารณา โดยอ้างอิงจาก ข้อบังคับฯ ปริญญาตรี 2566 

หมวด 4  สถานภาพนิสิต 

ข้อ 26.3.5  ไม่ลงทะเบียนเรียนหรือไม่ลงทะเบียนรักษาสถานภาพนิสิตให้เสร็จสิ้นภายในสองสัปดาห์แรก นับแต่วันเปิดภาคเรียน เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากคณบดีเจ้าสังกัดนิสิต

ข้อ 26.3.8  มีแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.50  (ไม่ดำเนินการในภาคการศึกษาแรกของนิสิตใหม่)

ข้อ 26.3.9  มีแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.75 เป็นเวลาสองภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน (ไม่ดำเนินการในภาคการศึกษาแรกของนิสิตใหม่ )

 

นิสิตติดต่อทำคำร้องขอคืนสถานภาพนิสิต และขอลงทะเบียนเรียนล่าช้าที่คณะของตนเอง โดยดำเนินการ ดังนี้
1. ใช้ใบคำร้องขอลงทะเบียนเรียน โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าภาค และคณบดีลงนาม และเขียนใบ Ku1 ให้ อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ประจำวิชานั้นๆ ลงนาม
2. ถ้าเอกสารอนุมัติแล้ว นำมาส่งที่ศูนย์บริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ ชั้น 1 สำนักบริหารการศึกษา (อาคารระพีสาคริก)
โดยมีค่าปรับคืนสถานภาพนิสิต 500 บาท + ค่าปรับลงทะเบียนเรียนล่าช้า วันละ 50 บาท (โดยเริ่มคิดค่าปรับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษา สูงสุดไม่เกิน 1000 บาท) ค่าปรับสูงสุดไม่เกิน 1500 บาท

นิสิตสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ขั้นตอนการขอลาพักการศึกษา

1. นิสิตเลิอกรูปแบบและชำระเงินรักษาสถานภาพนิสิต ในระบบ my.ku.th ตามวันในปฏิทินการศึกษา
2. ทำคำร้องขอลาพักการศึกษา ยื่นผ่านทางคณะนิสิตสังกัด (อ.ที่ปรึกษา / หัวหน้าภาควิชา / คณบดี  อนุมัติคำร้อง)
3. ยื่นเอกสารผ่านระบบ registrar.ku.ac.th/request  เลือกแบบฟอร์มรับออนไลน์/คำร้องทั่วไป (ปริญญาตรี)
4. นิสิตสามารถตรวจสอบสถานะในระบบ my.ku.th ภายใน 1-2 วัน

–  นิสิตติดต่อทำคำร้องลาออกได้ที่งานทะเบียนของคณะที่นิสิตสังกัด

–  การตรวจสอบหนี้สินคงค้างออนไลน์ที่กองกิจการนิสิต

–  ตรวจสอบการยืมคืนหนังสือ ที่เคาน์เตอร์ สำนักหอสมุด

–  หรือช่องทางตรวจสอบออนไลน์ที่ลิงค์ https://bit.ly/2JysQIQ