ใบปริญญาบัตรหายจะขอใหม่ได้หรือไม่

  • คำตอบที่ 1

    ขอได้ แต่จะได้เป็นใบแทน ไม่มีลายเซ็นจริง

    สำนักบริหารการศึกษา