รับปริญญาไปแล้ว ต่อมาเปลี่ยนชื่อ หรือเปลี่ยน นามสกุล จะขอ Transcript ในชื่อใหม่ นามสกุลใหม่ ได้หรือไม่

  • คำตอบที่ 1

    ไม่ได้ จะให้ตามชื่อ – นามสกุล ขณะที่เรียนอยู่ ให้ใช้ใบเปลี่ย

    สำนักบริหารการศึกษา