ประชาสัมพันธ์การรับนิสิตฝึกงานของ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT เข้าฝึกงาน

ประชาสัมพันธ์การรับนิสิตฝึกงานของ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT เข้าฝึกงานในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้
1. ผู้ช่วยวิจัย Research Assistance
2. Front-end Developer
3. Back-end Developer
4. Mobile AI Application Full Stack
5. AMR Platform
6. FPGA Accelerator

สาขาวิชาที่ต้องการ
1. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2. วิทยาการคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
4. วิทยาการสารสนเทศ (เทคโนโลยีดิจิทัล)
5. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์

Skill นักศึกษาฝึกงาน ที่ต้องการ
Python HTML5 CSS JavaScript User Experience Design User Interface

รับสมัครทาง ID Line : oattynarak หรือส่ง Resume เพื่อพิจารณาได้ที่ อีเมล์ : oatgaga481@gmail.com
เปิดรับสมัครตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2567 ถึง 2568 นิสิตที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณเอกพงษ์ ศรีมี (คุณโอ๊ต)
เจ้าหน้าที่ประสานงานมหาวิทยาลัย
โทร. 064-2231622
ไอดีไลน์ oattynarak Email: oatgaga481@gmail.com

รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบ

ประชาสัมพันธ์การรับนิสิตฝึกงาน ของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

ประชาสัมพันธ์การรับนิสิตฝึกงาน ของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
ในสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้

1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือที่เกี่ยวข้อง
2. สาขาวิชาบริหารทรัพยากรบุคคล หรือที่เกี่ยวข้อง
3. สาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
4. สาขาวิชาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ การจัดการงานก่อสร้าง เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง หรือที่เกี่ยวข้อง

โดยนิสิตที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
โทร. 0 2596 7600 ต่อ 1110 , 1120 หรือส่ง E-mail เข้ารับการฝึกงานที่ office@oap.go.th

ดังรายละเอียดไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ประชาสัมพันธ์การรับนิสิตสหกิจศึกษา ของ Mitsubishi Electric Thai Auto-Parts Co., Ltd.

ประชาสัมพันธ์การรับนิสิตสหกิจศึกษา ของ Mitsubishi Electric Thai Auto-Parts Co., Ltd. ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป รายละเอียดดังนี้
สาขาความปลอดภัย ชีวอนามัย 1 คน
สาขาสิ่งแวดล้อม 1 คน
สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 1 คน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร/เพื่อธุรกิจ 1 คน
สาขาภาษาญี่ปุ่น 1 คน
โดยมีค่าเบี้ยเลี้ยงให้นิสิตวันละ 275 บาท และสวัสดิการต่าง ๆ รายละเอียดตามเอกสารแนบ
นิสิตที่สนใจขอให้ส่งประวัติทาง E-mail : piyaon.aiemsom@meta.co.th ก่อนเข้ามาเพื่อพิจารณา
หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณส้ม ปิยอร เบอร์ 089-936-8881 หรือ 038-891-234 ต่อ 626
ดังรายละเอียดไฟล์เอกสารที่แนบ

 

เรียน คณะอาจารย์ และ เจ้าหน้าที่ ม.เกษตรศาสตร์ ทุกวิทยาเขต,

ขณะนี้ บริษัท Mitsubishi Electric Thai Auto-Parts Co., Ltd. : เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2024 ครั้งที่ 2จึงจะมาขอสำรวจว่า
นักศึกษาของท่านมีจะออกฝึกงานในช่วงนี้หรือไม่ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2567 เป็นต้นไป ( ระยะเวลาฝึกงานอย่างน้อย 4 เดือน )

หลักเกณฑ์เบื้องต้นที่ต้องการคัดนักศึกษาตามข้อมูลด้านล่างนี้

 • Resume
 • ใบสมัครงานสหกิจ
 • Transcript ฉบับล่าสุด เกรดเฉลี่ยมากกว่า 2.75 ขึ้นไป
 • หนังสือขอความอนุเคราะห์การฝึกงาน โดยระบุ ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกให้ชัดเจน
 • แบบตอบรับของมหาวิทยาลัย
 • สวัสดิการที่นักศึกษาฝึกงานจะได้รับ ;
  เบี้ยเลี้ยงฝึกงานวันละ 275 บาท
 • อาหารกลางวันฟรี
 • รถรับส่งปรับอากาศ ( ครอบคลุมพื้นที่ชลบุรี -ระยอง )
 • ประกันอับุติเหตุคุ้มครองตั้งแต่วันแรกที่ฝึกงาน
 • อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล ( หมวก, รองเท้าเซฟตี้ เป็นต้น )
 • กางเกงพนักงานสำหรับสวมใส่ในช่วงเวลาฝึกงาน ( สามารถใส่ Shop ของ คณะ หรือ เสื้อ Polo คณะได้ )

  รบกวนประชาสัมพันธ์ใข้อมูลเพื่อให้นักศึกษาที่สนใจฝึกงาน และขอให้นำส่งส่งประวัติทาง E-mail ก่อนเข้ามาเพื่อพิจารณานะคะ
  piyaon.aiemsom@meta.co.th
  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : คุณส้ม ปิยอร และ Tel. 089-936-8881 หรือ 038-891-234 ต่อ 626

 

ประชาสัมพันธ์การรับนิสิตฝึกงาน ปีที่ 3-4 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในโครงการ SWP Internship: เสริมทักษะ และสร้างโอกาสสู่ตลาดงานดิจิทัล”

ประชาสัมพันธ์การรับนิสิตฝึกงาน ปีที่ 3-4 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในโครงการ SWP Internship: เสริมทักษะ และสร้างโอกาสสู่ตลาดงานดิจิทัล” ของเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park Thailand) ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

นิสิตที่สนใจฝึกงานหรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ https://swpark.or.th/swp-internship-program หรือสแกน QR Code
โดยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณกนกกาญจน์ กิจศิริ โทร. 02-583-9992 ต่อ 81441 หรือเบอร์มือถือ 083-078-0833
ดังรายละเอียดไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ประชาสัมพันธ์การรับนิสิตฝึกงานของ โรงแรม Wyndham Garden Naithon Phuket

ประชาสัมพันธ์การรับนิสิตฝึกงานของ โรงแรม Wyndham Garden Naithon Phuket
โดยเปิดรับนิสิตเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพตลอดทั้งปี โดยนิสิตที่สนใจให้แจ้งรายชื่อไปยังคณะวิชาของนิสิต
เพื่อให้รวบรวมส่งรายชื่อของนิสิตในคณะส่งให้ทางโรงแรมฯ และรอการตอบรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากโรงแรมฯ
โดยสามารถศึกษารายละเอียดของโรงแรมฯ เพิ่มเติมได้ที่  https://www.wyndhamgardennaithon.com
หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบุคคล โทร. 098 669 8015 หรือทาง E-mail: job@wyndhamgardennaithon.com
ดังรายละเอียดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ประชาสัมพันธ์การรับนิสิตฝึกงาน / นิสิตสหกิจศึกษา ของ บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด

ประชาสัมพันธ์การรับนิสิตฝึกงาน / นิสิตสหกิจศึกษา ของ บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการข่าวสารและการลงทุน พัฒนาระบบซื้อขายหลักทรัพย์ (หุ้น) และเป็นผู้พัฒนา Application สำหรับการลงทุน โดยในเเต่ละตำเเหน่งเปิดรับตำเเหน่งละ 1-2 คน ดังนี้

ตำแหน่งฝ่ายงานบริหาร
– เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
ตำแหน่งฝ่ายงานออกแบบ
– Web Design
– Graphic design
– Multimedia Editor
ตำแหน่งฝ่ายงานการตลาดเเละข่าวสาร
– นักแปลข่าว(คริปโต)
– คอนเทนต์ครีเอเตอร์ (คริปโต)
– การตลาดฝึกหัด
ตำแหน่งฝ่ายงาน IT
– Mobile AppIOS,Android
– Web Application Developer
– Back-end Developer
– Software Tester
– System Support
– Technical System Support

ลิ้งค์สมัครฝึกงาน/สหกิจศึกษาของนิสิต เเละสำหรับใช้ประกาศรับสมัคร

https://linktr.ee/hrd_internship

โดยนิสิตที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลรายละเอียด บริษัท

ได้ที่เว็บไซต์ https//:www.onlineasset.co.th

หรือโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณวราภรณ์ โทร. 083-526-3994 หรือไอดีไลน์ @174frit หรือ

email: hr@efinancethai.com

รายละเอียดดังไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 

kkk

คณะศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยรามคำแหง
วันที่ 11 มิถุนายน 2567
ณ ห้องประชุมแคทสียา ชั้น 5 อาคารระพีสาคริก

ผู้บริหารสำนักบริหารการศึกษา ต้อนรับสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล มหาวิทยาลัยรามคำแหงเยี่ยมชมศึกษาและดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการศึกษาดูงาน

ประชาสัมพันธ์การรับนิสิตฝึกงาน ของสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา

ในสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้

1. สาขาวิชาด้านกฎหมาย
2. สาขาวิชาด้านการฝึกอบรม
3. ด้านธุรการงานทั่วไปและคอมพิวเตอร์
4. ด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสาร

โดยนิสิตที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณศุภวัฒน์ เบอร์ 0 2590 1881

ดังรายละเอียดไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้