คณะศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผู้บริหารสำนักบริหารการศึกษา ต้อนรับสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล มหาวิทยาลัยรามคำแหงเยี่ยมชมศึกษาและดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการบริหารการศึกษา วันที่ 11 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมแคทสียา ชั้น 5 อาคารระพีสาคริก