คณะศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผู้บริหารสำนักบริหารการศึกษา ต้อนรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเยี่ยมชมศึกษาและดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการบริหารการศึกษา วันที่ 21 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมแคทสียา ชั้น 5 อาคารระพีสาคริก