โครงการสัมมนาเครือข่ายระบบทะเบียนนิสิต 2567

โครงการสัมมนาเครือข่ายระบบทะเบียนนิสิต 2567

โครงการสัมมนาเครือข่ายระบบทะเบียนนิสิตระหว่างสำนักบริหารการศึกษา คณะและวิทยาลัยทุกวิทยาเขต ประจำปี 2567

เอกสารประกอบ

นโยบายด้านการจัดการเรียนการสอน ภาคต้น ปีการศึกษา 2567
การเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการให้บริการนิสิตในปีการศึกษา 2567