วันสถาปนาสำนักหอสมุด ครบรอบ 45 ปี

วันสถาปนาสำนักหอสมุด ครบรอบ 45 ปี

เนื่องในวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เป็นวันคล้ายวันสถาปนาของสำนักหอสมุด
คณะผู้บริหารสำนักบริหารการศึกษา ร่วมแสดงความยินดี สำนักหอสมุด การก้าวสู่ปีที่ 45
ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียน การสอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัย ที่มุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ที่มุ่งสู่การบริการที่เป็นเลิศ