งบประมาณสนับสนุนการจัดทำรายวิชาและชุดวิชาออนไลน์

งบประมาณสนับสนุนการจัดทำรายวิชาและชุดวิชาออนไลน์

โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดทำรายวิชาและชุดวิชาออนไลน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีนโยบายสนับสนุนงบประมาณการพัฒนารายวิชาและชุดวิชา รวมทั้งเรียนการสอนออนไลน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ให้คณะ วิทยาลัย และวิทยาเขตได้มีการปรับปรุงและสร้างรายวิชาและชุดวิชาที่มีนิสิตลงทะเบียนเรียนเป็นจำนวนมากในรายวิชาพื้นฐานและวิชาบริการกลางของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อช่วยให้นิสิตสามารถติดตามและศึกษาเนื้อหาที่เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นสมควรให้มีการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณพัฒนารายวิชาและชุดวิชาเพื่อส่งเสริมให้การพัฒนาระบบการเรียนการสอนและการสอบออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดโครงการเพื่อให้คณะ วิทยาลัย และวิทยาเขตเสนอโครงการพัฒนารายวิชาและชุดวิชาออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และเพื่อเป็นการปรับปรุงพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน และการสอบสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อไป

เอกสารประกอบ
สบศ.มก.01_โครงการการเรียนการสอนออนไลน์
สบศ.มก.01_เกณฑ์โครงการการเรียนการสอนออนไลน์
แบบฟอร์ม [doc]  [pdf]