ลงทะเบียนรับวัคซีนสำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563

ลงทะเบียนรับวัคซีนสำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563

วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 (700 คน)

วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 (700 คน)

วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 (1000 คน)

วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 (500 คน)

วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564 (1000 คน)

ลงทะเบียนได้ที่ >> https://dd.ku.ac.th/vacreg/