สำนักบริหารการศึกษาพบผู้นำนิสิต ประจำปี 2567 ทุกวิทยาเขต

สำนักบริหารการศึกษาพบผู้นำนิสิต ประจำปี 2567 ทุกวิทยาเขต

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “สำนักบริหารการศึกษาพบผู้นำนิสิต” ประจำปี 2567

วันที่ 16-17 พฤษภาคม พ.ศ.2567 ณ โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ร่วมกับองค์การบริหารองค์การนิสิต สภาผู้แทนนิสิต และสโมสรนิสิตจากทุกวิทยาเขต

เอกสารประกอบ

สมรรถนะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
การเปลี่ยนแปลงและข้อบังคับฯปตรี 2567 ผู้อำนวยการสำนักบริหารการศึกษา