งานเชิดชูเกียรติบัณฑิตเกียรตินิยม 65

งานเชิดชูเกียรติบัณฑิตเกียรตินิยม 65

เรื่อง การรับเหรียญเกียรตินิยม สำหรับบัณฑิตเกียรตินิยม ประจำปีการศึกษา 2564


รายละเอียด : เนื่องจากสถานการณ์ COVID – 19 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของมาตรการเฝ้าระวังเพื่อการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคในพื้นที่เฝ้าระวังนั้น ยังคงมีความสำคัญอย่างยิ่งและเพื่อมิให้เกิดความเสี่ยงต่อการระบาดแบบเป็นกลุ่มก้อน (Cluster) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของมาตรการดังกล่าว
จึงได้จัดส่งเหรียญเกียรตินิยม ให้แก่คณะ วิทยาลัย วิทยาเขตและสถาบันสมทบที่บัณฑิตสังกัดเป็นผู้ดำเนินการมอบให้แก่บัณฑิตฯ สอบถามรายละเอียดต่างๆ ได้ที่คณะ วิทยาลัย วิทยาเขตและสถาบันที่บัณฑิตสังกัด ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

ทำเนียบบัณฑิตเกียรตินิยม