ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ (สัมภาษณ์)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ (สัมภาษณ์)

ประกาศสำนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ (สัมภาษณ์)

กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ และแนวปฏิบัติในการเข้ารับการสัมภาษณ์

จำนวน  4  ตำแหน่ง  4  อัตรา

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม