จ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์>>NEW<<

จ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์>>NEW<<

ประกาศสำนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จำนวน ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ B1/2566

…………………………………………………………

  รายละเอียดเพิ่มเติม