ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศสำนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารระพีสาคริก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) B 2/2566