คัดเลือกนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ ๒๘

คัดเลือกนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ ๒๘

คัดเลือกนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ ๒๘
วันที่ 4 – 6 สิงหาคม 60
 ห้องประชุมชั้น ๕ อาคารระพีสาคริก ม.เกษตรศาสตร์