650203

 โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาเชิงรุก

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยลัย จ.นครปฐม