• การประเมินผลการปฏิบัติงานในองค์กรด้วยหลักการ Objective and K

    สำนักบริหารการศึกษา