วิธีการเข้าใช้งานระบบสอบ KULam

การเข้าใช้งานระบบสอบ KULam ไม่มีความซับซ้อน โดยมีวิธีการดังนี้

1.  เข้าเว็บ https://exam.ku.th
2.  เข้าระบบการกดปุ่ม G Sign-in (บุคคลภายนอก มก. ใช้  @gmail.com เท่านั้นในการ Login)

3. เลือกวิชา (หรือหน่วยงานที่สอบ) แล้วฟังคำชี้แจงจากกรรมการคุมสอบก่อนกดปุ่ม  Start

คลิปแนะนำการเข้าระบบสอบ KULAM

คู่มือการเข้าใช้งานระบบ KULAM สำหรับผู้เข้าสอบ (เป็น PDF)

คำถาม คำตอบ ที่นิสิตถามมาบ่อย ๆ  เกี่ยวกับระบบสอบ KULam