การทำบัตรนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2564 สำหรับทุกวิทยาเขต

กิจกรรมที่ วันเวลา นิสิต กิจกรรม เว็บ / สถานที่
1 1 – 18 ก.ค. 64 ทุกวิทยาเขต –  ให้เปิดบัญชีออมทรัพย์ของ SCB (ถ้าจะใช้บัญชีที่มีอยู่แล้วก็ได้หรือจะเปิดใหม่เลยก็ได้)

– ถ้าเปิดบัญชีแบบมีเงินฝากขั้นต่ำ  500 บาท ให้ดำเนินการที่สาขาได้เลย

– ถ้าเปิดบัญชีแบบไม่ต้องฝากเงิน (0 บาท) ให้พิมพ์เอกสารนี้ ไปยื่นที่สาขาพร้อมกับหลักฐานการเปิดบัญชีอื่น ๆ

วิธีการเปิดบัญชี
2 1 – 18 ก.ค. 64 ทุกวิทยาเขต –  ติดตั้ง App SCB EASY และดำเนินการผูกบัญชีที่เปิดมา (หรือที่มีอยู่แล้ว) เข้ากับ App รายละเอียดดูที่นี่
3 19 – 26 ก.ค. 64 ทุกวิทยาเขต – ขอออกบัตรประจำตัวนิสิต ผ่าน App SCB EASY รายละเอียดดูที่นี่
4 ภายใน 60 วัน ทุกวิทยาเขต – รอรับบัตรประจำตัวนิสิต ส่งไปตามที่อยู่ที่ให้ไว้กับธนาคาร
(นับจากวันขอบัตร) – ขอเปิดใช้บัตรประจำตัวนิสิต และตั้งรหัสบัตรประจำตัวนิสิต ด้วยตนเอง