KU7_แนวทางการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการเรียนการสอน การสอบ และกิจกรรมต่างๆ ในสภาวะฉุกเฉินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากการระบาดของโรค COVID-19

KU7_แนวทางการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการเรียนการสอน การสอบ และกิจกรรมต่างๆ ในสภาวะฉุกเฉินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากการระบาดของโรค COVID-19
KU7_แนวทางการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการเรียนการสอน การสอบ และกิจกรรมต่างๆ ในสภาวะฉุกเฉินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากการระบาดของโรค COVID-19