โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป

“ความสำคัญและคุณค่าของวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อพัฒนาผู้เรียน”
โดย รศ.ดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

“Micro Credential for General Education”
โดย รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

“ภาพรวมรายวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง 2564 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”
โดย รศ.ดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

“ทิศทางและแผนการดำเนินงานของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”
โดย ผศ.ดร.มนัสนันท์ หัตถศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์