โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป

โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป

“ความสำคัญและคุณค่าของวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อพัฒนาผู้เรียน”
โดย รศ.ดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

“Micro Credential for General Education”
โดย รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

“ภาพรวมรายวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง 2564 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”
โดย รศ.ดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

“ทิศทางและแผนการดำเนินงานของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”
โดย ผศ.ดร.มนัสนันท์ หัตถศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์