วิชานอกหลักสูตร แต่ไปเรียนแล้วได้ F ขอยกเลิกไม่นำมาคิด GPA ได้หรือไม่

  • คำตอบที่ 1

    ถ้ามี F อยู่จะจบการศึกษาไม่ได้ เว้นแต่วิชาที่ได้ F เป็นเลือก

    สำนักบริหารการศึกษา