ฐานข้อมูลหลักสูตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

หลักสูตรปริญญาตรี อนุมัติจากสภา มก. รับทราบจาก สป.อว. เปลี่ยนแปลง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์
ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ 2565

2562 (แบบแยก)

2560*
2555*
2552*

*ใช้หลักสูตรเดียวกับคณะเศรษฐศาสตร์วิทยาเขตบางเขน

หลักสูตรปริญญาโท อนุมัติจากสภา มก. รับทราบจาก สป.อว. เปลี่ยนแปลง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์
ศ.ม. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 2564 (แบบแยก)

 

หลักสูตรปริญญาเอก อนุมัติจากสภา มก. รับทราบจาก สป.อว. เปลี่ยนแปลง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์