การรายงานตัวของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่อยู่พำนัก และ/หรือ เดินทางเข้า-ออกจากเขตพื้นที่เสี่ยงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

การรายงานตัวของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่อยู่พำนัก และ/หรือ เดินทางเข้า-ออกจากเขตพื้นที่เสี่ยงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอให้นิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่อยู่พำนัก และ/หรือ เดินทางเข้า-ออกจากเขตพื้นที่เสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข กรอกแบบฟอร์มรายงานตัวตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยให้กรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้

ต้องใช้ KU-Google (@ku.th) ของนิสิตในการกรอกแบบฟอร์มนี้

กรอกแบบฟอร์ม

พื้นที่เสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข

ปัจจุบันพื้นที่เสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขมีดังนี้

  • ขณะนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกาศให้เรียนออนไลน์ 100 % จึงของดรับข้อมูลชั่วคราว หากเริ่มมีการเปิดการเรียนการสอนในห้องเรียนเมื่อใด จะเริ่มประกาศและรับข้อมูลตามปกติ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอให้นิสิตที่กรอกแบบฟอร์มหยุดเรียนเพื่อสังเกตอาการตนเองเป็นเวลา 14 วัน

สำนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะรวบรวมรายชื่อนิสิตที่กรอกแบบฟอร์มฉบับนี้ เพื่อแจ้งต่อคณะวิชาเจ้าสังกัดนิสิต และอาจารย์ผู้สอนรายวิชาที่นิสิตได้ลงทะเบียนเรียนในภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 เพื่อให้อนุญาตให้นิสิตหยุดเรียนเป็นระยะเวลา 14 วัน พร้อมให้ดำเนินจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และ/หรือ มอบหมายงานให้นิสิตปฏิบัติ เพื่อให้นิสิตได้เนื้อหาและผลการเรียนรู้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์และแผนการสอนของรายวิชานั้น ๆ ตามความเหมาะสมต่อไป

สแกน QR เพื่อเข้าแบบฟอร์ม