เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักบริหารการศึกษาจึงขอปรับเปลี่ยนการรับคำร้องของนิสิตสังกัดส่วนกลางบางเขน (และนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนข้ามวิทยาเขตที่บางเขน) เป็นรูปแบบออนไลน์ผ่าน Google Form ทั้งหมด ตามประกาศมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับที่ 21

การยื่นคำร้องทั้งหมดนี้จะต้องเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ KU-Google (@ku.th) ของนิสิตเท่านั้น (ยกเว้นคำร้องขอคืนสถานภาพนิสิตออนไลน์ ให้ใช้ Gmail ส่วนตัวของนิสิตได้ เนื่องจากบัญชีผู้ใช้ KU-Google จะไม่สามารถใช้งานได้ระหว่างยังไม่ได้คืนสถานภาพนิสิต)

ใหม่! นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาสามารถส่งคำร้องขอลงทะเบียนเรียนล่าช้า/เปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเรียน ที่นี่ เมื่อได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว