ลงทะเบียนล่าช้า

สำหรับนิสิต ปี 1 ภาคปกติ รหัส 65

1. ติดต่อ ชั้น 2 ฝ่ายการเรียนการสอน สำนักบริหารการศึกษา เพื่อกรอก แบบคำร้องขอลงทะเบียน +  KU1

2. เสนอ อาจารย์ที่ปรึกษา ,หัวหน้าภาค และคณะบดี ลงนาม    ดำเนินการภายในวันที่ 1 ก.ค. 2565

3. ชำระค่าปรับที่ my.ku.th เมนู “เลือกรูปแบบการเงิน” > “การเงิน”   *วันละ 50 บาทนับจากวันเปิดภาคการศึกษา

4. ตรวจสอบวัน-เวลาเรียนที่ my.ku.th เมนู “ตารางเรียน/ตารางสอบ”