การเปลี่ยนแปลงรายวิชา

ADD

KU3Online
ล่าช้า(ช่วงสอบไล่)

DROP

การยื่นถอนรายวิชาล่าช้า
ถอนรายวิชาบรรยายและปฎิบัติการที่ลงพร้อมกัน

ตารางเรียนชนกัน/ทับซ้อนกัน

 นิสิตทำคำร้องผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาที่มีเวลาทับซ้อนกัน พร้อมแนบ KU3 (สำหรับวิชาที่ไม่สามารถลงในระบบฯ ได้ เนื่องจากเวลาทับซ้อนกัน) ยื่นผ่านช่องทางออนไลน์ สำนักบริหารการศึกษา จะลงทะเบียนเรียนในวิชาที่ทับซ้อนกันให้

ขั้นตอน

1. ให้นิสิตใช้คำร้องทั่วไปตามรูปแบบของคณะ    หรือ    “ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม”

หัวข้อที่นิสิตเลือก คือ ขอเพิ่มถอนรายวิชาล่าช้า (แนบ KU3)  ใส่เหตุผลด้วยนะคะ ว่าเนื่องจากอะไร เช่น … นิสิตมีความจำเป็นต้องลงทะเบียนเรียนวิชา A และ B พร้อมกัน แต่เวลาเรียนทับซ้อนกัน เป็นต้น

หากนิสิตติดต่อ อ.ผู้สอน ทั้งสองวิชาแล้ว และอาจารย์อนุญาต >>>>ให้นิสิตใส่ข้อความด้วยว่า…. ได้ติดต่ออาจารย์ทั้งสองวิชาแล้ว อาจารย์อนุญาตและให้นิสิต…..(สมมติเช่น ให้นิสิตทบทวนบทเรียนออนไลน์ด้วยตนเอง เป็นต้น)  เพื่อประกอบการพิจารณาของอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์หัวหน้าภาค และคณบดีของนิสิต ต่อไปค่ะ

2. ยื่นคำร้องให้อาจารย์หัวหน้าภาค และคณบดีที่นิสิตสังกัด เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนได้

3. ส่งคำร้องออนไลน์ ส่งไฟล์คำร้องฯ + KU3