ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1

นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงทะเบียนเรียนผ่านระบบ my.ku.th
นิสิตภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยจะจัดชั้นเรียนให้ นิสิตเพียงแค่เข้ายืนยันการลงทะเบียนเรียนในระบบ
นิสิตภาคพิเศษ จะดำเนินการลงทะเบียนเรียนเอง ตามรายวิชา/หมู่เรียน ที่โครงการพิเศษกำหนดให้

นิสิตจะต้องลงทะเบียนเรียนตามวันที่กำหนดในปฏิทินการศึกษา  และต้องตรวจสอบช่วงเวลาลงทะเบียนเรียนของตนเองอีกครั้ง

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1
ขั้นตอนการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิตใหม่

ขั้นตอนการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิตใหม่ 

นิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ผ่านระบบ  my.ku.th  เข้าเมนู “เลือกรูปแบบ/การเงิน” เพื่อกดเลือกรูปแบบ
การลงทะเบียนเรียน  ระบบจะแสดง QR-Code  ให้นิสิตชำระเงินผ่าน Application ของธนาคาร  โดยนิสิตจะต้องชำระเงินตามที่ปฏิทินกิจกรรมนิสิตใหม่กำหนด

ขั้นตอนการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิตปัจจุบัน

การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา นิสิตจะต้องชำระตามวันที่ปฏิทินการศึกษากำหนด ผ่านระบบ  my.ku.th  เข้าเมนู “เลือกรูปแบบ/การเงิน” เพื่อกดเลือกรูปแบบการลงทะเบียนเรียน
สำหรับนิสิตปัจจุบันจะมีรูปแบบการลงทะเบียนให้เลือกดังนี้
1) ลงทะเบียนเรียน
2) ลงทะเบียนรักษาสถานภาพนิสิต
3) ลงทะเบียนฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

สามารถชำระได้ทุกวันที่ 1 – 10 ของทุกเดือน ก่อนช่วงสอบไล่ของภาคการศึกษานั้น ๆ
ทั้งนี้ นิสิตที่เลือกรูปแบบลงทะเบียนรักษาสถานภาพนิสิต และนิสิตกองทุนกู้ยืม กยศ./กรอ. จะต้องเลือกชำระแบบเต็มจำนวนเท่านั้น