รองศาสตราจารย์บพิธ จารุพันธ์

ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล

[2535 – 2552]

รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดา  อินทรวิชัย

ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล

[2552 – 2556]

นายสหัส  ภัทรฐิตินันท์

ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล

[2556 -2560]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมล  รอดเพ็ชร

รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล

[2560]