โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำนักบริหารการศึกษาพบผู้นำนิสิต ครั้งที่ 10

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำนักบริหารการศึกษาพบผู้นำนิสิต ครั้งที่ 10

https://ku-edu.webex.com/ku-edu/j.php?MTID=m4fddb2e846aeb8960a39d493e94f5230
วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.00-13.00 น.
เลขห้องประชุม Cisco WebEx Meetings: 184 247 8863
รหัสผ่านห้องประชุม Cisco WebEx Meetings: Ku-Oea-Stu#10th

หมายเหตุ: โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “สำนักบริหารการศึกษา พบผู้นำนิสิต ครั้งที่ 10” ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนาได้ที่ https://bit.ly/webinar_OEA