ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี(บุคคลอทิสติกและผู้ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี(บุคคลอทิสติกและผู้ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้)

ประกาศโครงการดำเนินการจัดการศึกษา การวิจัย  และการติดตามผลนิสิตออทิสติก และนิสิตที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2567 <<คลิก>>

 

ประกาศโครงการดำเนินการจัดการศึกษา การวิจัย  และการติดตามผลนิสิตออทิสติก และนิสิตที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลออทิสติกและบุคคลที่มรความบกพร่องทางการเรียนรู้ เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567

<<คลิก>>